NL | EN | FR

Competentiegericht Onderwijs

In het traditionele onderwijssysteem wordt klassikaal lesgegeven. Leerlingen bestuderen vooraf vastgestelde stof en ze volgen allemaal dezelfde lessen, zo wordt eerst kennis opgedaan. De veranderende leerling, de verandering van het digitale landschap en de benodigde aansluiting bij de praktijk zorgt ervoor dat het onderwijs aan het veranderen is. Het nieuwe leren wil leerlingen zelf in staat stellen kennis te ontdekken. Er is een verschuiving gaande van kennisgericht opleiden naar Competentiegericht Onderwijs (CGO). De school als gebouw zal een andere rol gaan vervullen, de aansluiting bij de maatschappij wordt essentieel, het lesaanbod wordt vraaggestuurd. Bij het nieuwe leren wordt de buitenwereld benut en ingezet voor het ontwikkelen van de verschillende competenties.

Visie Gortemaker Algra Feenstra
Gortemaker Algra Feenstra heeft een studie gedaan naar welke consequenties deze verschuiving zal hebben op de leeromgeving. We hebben geanalyseerd wat de randvoorwaarden zijn om CGO te kunnen geven en visies gemaakt voor de manier waarop leerlingen les krijgen, kennis vergaren en vaardigheden ontwikkelen.

In de toekomst verplaatst het onderwijs zich steeds meer uit de school (waar de student gevormd wordt door de leeromgeving) naar de stad, de buurt en de praktijk (waar de student zelf de leeromgeving vormt). Leeromgevingen worden flexibeler, virtueler en meer openbaar. Wat wordt de school? Is het een plek voor lessen, een kenniscentrum of is het meer een sociale ontmoetingsplek. Moet het leren in een schoolgebouw plaatsvinden of kan dit ook in de bibliotheek, thuis of in het park? Onze visie laat zien dat de leefomgeving benut wordt als leeromgeving. Visueel uit zich dit in een piramidevormige ingang die zich vanuit het gebouw trapsgewijs opent naar de buitenwereld. De leerling gaat vanuit de school steeds verder de maatschappij in. Door het aantrekken van vestigingen van bedrijven in het schoolgebouw is er tijdens de leerfase reeds intensief contact met de maatschappij. De trap symboliseert de ontwikkeling van de leerlingen: hoe meer competenties zij ontwikkelen, hoe meer zij uitzwermen in hun omgeving. Het intensieve contact tussen leeromgeving en maatschappij zorgt voor een optimale kennisuitwisseling, waardoor kruisbestuiving ontstaat. Niet alleen de school en de wijk vormen daardoor een onderdeel van de leeromgeving, maar de hele stad.

In 2010 startte BNA Onderzoek, als onderdeel van een langlopend project, een ontwerpstudie met als doel ruimtelijke vertalingen voor het onderwijsconcept CGO te onderzoeken. Concreet onderzocht deze studie wat de verandering van traditioneel onderwijs naar CGO betekende voor de onderwijsomgeving en wat voor invloed de digitalisering van onderwijsmethodes hierop heeft.

Bekijk hier onze onderwijsprojecten.

competentiegericht onderwijs 02