NL | EN | FR

BNA Onderzoek: De Adaptieve Dijk

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de waterschappen Rivierenland, Vallei en Veluwe en Groot Salland, de provincies Gelderland en Overijssel, het Delta Ontwerpplatform van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Academie van Bouwkunst Amsterdam en BNA Onderzoek.

Onderzoek
De Nederlandse dijken gaan gemiddeld om de 30 jaar op de schop. Ze worden verhoogd, verbreed, de loop wordt verlegd. Dijken zijn organische elementen in het landschap, die meebewegen met de eisen aan veiligheid. Dijken zijn ook beeldbepalende elementen en spelen een belangrijke rol in de beleving van de bewoners van het rivierenland.

In deze ontwerpstudie wordt niet alleen gekeken naar de noodzakelijke dijkversterking, maar ook naar welke ruimtelijke functies kunnen worden toegevoegd. Wat kan een dijk betekenen voor een aantrekkelijk, multifunctioneel, bewoonbaar, veilig en klimaatbestendig landschap? In deze studie worden de verschillende schaalniveaus (van dijktraject tot dijkwoning) en verschillende tijdsvensters (van korte termijn tot verre toekomst) bekeken en in toekomstscenario’s verwerkt. Het doel is creatieve energie los te maken en een breed scala aan mogelijkheden te verkennen voor de aankomende dijkversterkingen.

Er zijn voor het BNA Onderzoek 31 aanmeldingen binnengekomen waaruit zes teams zijn gekozen voor deelname aan de studie, waaronder het team dJGABosch SlabbersSteenhuis Meurs. Een belangrijk onderdeel van de motivatie was de visie op de ontwerpopgave van de locatie en de adaptiviteit van de dijk en zijn omgeving. Teams die een duidelijke visie gaven op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor dijktransformaties in de nabije en verder toekomst kregen daarom de voorkeur. Daarnaast is er per locatie gekozen voor verschillen in de professionele samenstelling, zo dat naast ingenieurs, ervaren adviseurs en onderzoekers ook veel ontwerpkracht, lokaal initiatief en kunst een plek krijgt in de studie.

In het najaar van 2015 gaan de zes interdisciplinaire ontwerpteams op drie studielocaties aan de slag. Team Gortemaker Algra Feenstra – Bosch Slabbers – Steenhuis Meurs zal onderzoek gaan doen op locatie IJsseldijk (Zwolle – Deventer). De uitkomsten worden in de eerste helft van 2016 gepresenteerd in een ‘dijken-inspiratiedocument’ en tijdens nationale bijeenkomsten in het kader van het Jaar van de Ruimte gedeeld.

BNA De adaptieve dijk afb