NL | EN | FR

Onderzoek

Naast concrete projectopdrachten houdt Gortemaker Algra Feenstra zich bezig met onderzoek en prijsvragen. Wij werken onafhankelijk aan onderzoeksvragen en ontwerpmatig onderzoek, omdat wij het belangrijk vinden een open en frisse blik te houden én om vooruit te lopen op de ontwikkelingen binnen ons vakgebied.
De benadering van onderzoeken vraagt vaak om een integrale aanpak. Daarom gaan we soms ook samenwerkingsverbanden aan met andere disciplines, zoals omgevingspsychologen, landschapsarchitecten en duurzaamheidsspecialisten. We doen onder meer onderzoek in samenwerking met BNA Onderzoek, het Stimuleringsfonds, TNO en de Europese Unie.

Bezinning door onderzoek
Wij hebben als bureau het afgelopen jaar aan opdrachten gewerkt waar we bijzonder trots op zijn. Samen met onze opdrachtgevers, onze ontwerppartners en gebruikers hebben we hard gewerkt en bijzondere ontwerpen gemaakt en gebouwen opgeleverd. Deze mooie ontwerpen ontslaan ons niet van de verplichting om kritisch te blijven en ons op de toekomst te blijven bezinnen. De opdrachten veranderen, de zorg verandert, de wereld verandert en natuurlijk moet je in veranderende omstandigheden zelf ook mee veranderen. Lees meer…

BNA Onderzoek: De Adaptieve Dijk
In deze studie worden de verschillende schaalniveaus (van dijktraject tot dijkwoning) en verschillende tijdsvensters (van korte termijn tot verre toekomst) bekeken en in toekomstscenario’s verwerkt. Het doel is creatieve energie los te maken en een breed scala aan mogelijkheden te verkennen voor de aankomende dijkversterkingen. Lees meer…

Open Oproep: Het Nieuwe Gasthuis
Het zorglandschap verandert snel. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Het beroep op lichte zorg verschuift hierdoor naar het informele netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers uit de eigen omgeving. Voor mensen met een lichte zorgvraag kan een tijdelijke opvang in de wijk of buurt uitkomst bieden; de ‘Carebnb’. Lees meer…

The Art and Science of Dementia Care
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft het initiatief genomen voor The Art and Science of Dementia Care; een interdisciplinair project gericht op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving van mensen met dementie. In het project werken verschillende disciplines op concrete zorglocaties gezamenlijk aan ruimtelijke oplossingen voor objecten. Lees meer…

Streamer – onderzoek naar energiebesparing
Veel ziekenhuizen gebruiken bovengemiddeld veel energie voor het gebruik van het gebouw en het functioneren van de organisatie. Voor de komende jaren hebben veel ziekenhuizen zichzelf een grote energiebesparing opgelegd om mee te gaan in duurzaam en toekomstbestendig omgaan met energie. Lees meer…

Ruimtelijke alternatieven voor separeren
Nederland telt bijna 300 separeercellen. Binnen de psychiatrie is, mede hierdoor, een sterke beweging gaande om het separeren terug te dringen of zelfs helemaal af te schaffen. Hoe kunnen architecten bijdragen aan het terugdringen van het gebruik van de separeercel? Lees meer…

Competentiegericht Onderwijs
In het traditionele onderwijssysteem wordt klassikaal lesgegeven. Er is een verschuiving gaande van kennisgericht opleiden naar Competentiegericht Onderwijs (CGO). Gortemaker Algra Feenstra heeft een studie gedaan naar welke consequenties deze verschuiving zal hebben op de leeromgeving. Lees meer…

Een energiezuinig ziekenhuis
Een goede match tussen het zorgconcept en het energieconcept is van groot belang voor het realiseren van een energiezuinig gebouwontwerp. Welke ziekenhuisconcepten zijn in de loop der jaren ontwikkeld en wat is de kracht van deze verschillende concepten in relatie tot de energiezuinigheid ervan? Lees meer…

Evidence-Based Healthcare Design
Kunnen we een ziekenhuis bouwen waarin patiënten zich prettiger voelen door de manier waarop het is gebouwd? Een ziekenhuis dat bovendien het personeel optimaal ondersteunt in hun werk? En kunnen we dat combineren met andere ontwerpeisen, zoals een gebouw dat zo laag mogelijke exploitatiekosten heeft en een laag energieverbruik? Lees meer…